Συμβούλιο Παραρτήματος

 

Πρόεδρος Ελένη Γκούρα
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Στυλιανίδης
Γραμματέας Αικατερίνη Γακίδη
Ταμίας Αθανασία Γαζή
Μέλος Σοφία Αντωνιάδη