Κατανομή Θέσεων σε Συνέδρια

Κατόπιν ψηφίσματος στην τελευταία Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα κριτήρια κατανομής θέσεων σε επιστημονικά συνέδρια κατόπιν πρόσκλησης της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – ΕΕΦΙΕ:

Η λίστα βαθμολογείται με βάση τα κριτήρια με μέγιστη βαθμολογία τους 12 βαθμούς:
Α. Έτος φοίτησης:
1ο,2ο,3ο έτος= 0 βαθμοί, 4ο έτος = 1 βαθμός, 5ο έτος = 2 βαθμοί, 6ο έτος = 3 βαθμοί

Β. Συμμετοχή σε προηγούμενο συνέδριο μέσω της ΕΕΦΙΕ:
Τρέχον ακαδημαϊκό έτος= 0 βαθμοί, Προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος = 3 βαθμοί, Πρώτη συμμετοχή για δύο ή περισσότερα διαδοχικά ακαδημαϊκά έτη= 4 βαθμοί

Γ. Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του Παραρτήματος ΕΕΦΙΕ του Πανεπιστημίου φοίτησης:
Τρέχον ή προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος= 3 βαθμοί

Δ. Εγγραφή σε ΕΣΦΙΕ:
προηγούμενου ή προ διετίας ακαδημαϊκών ετών= 2 βαθμοί

*Σε περίπτωση ισοψηφίας η επιλογή από το παράρτημα τίθεται με έναν εκ των δύο τρόπων κατόπιν απόφασης του εκάστοτε Συ.Π:
1. Κλήρωση
2. Αξιολόγηση της κινητήριας έκθεσης συμμετοχής (Motivational letter)
**Σε περίπτωση που η συμμετοχή στο αναφερόμενο συνέδριο απαιτεί να έχει ολοκληρωθεί συγκεκριμένο έτος φοίτησης, το εκάστοτε παράρτημα οφείλει να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους